.gitlab-ci.yml 113 Bytes
Newer Older
VABorisov's avatar
VABorisov committed
1
2
3
4
5
6
image: python:latest

stages:
    - test

run_pytest:
VABorisov's avatar
VABorisov committed
7
    stage: test
VABorisov's avatar
VABorisov committed
8
9
    script:
        - python testlabRLS.py