.gitlab-ci.yml 124 Bytes
Newer Older
VABorisov's avatar
VABorisov committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
image: python:latest

stages:
  - test

run_pytest:
  stages:
    - test
  script:
    - python testlabRLS.py